วิสัยทัศน์

มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย
ให้โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบธนาคารได้