25 มกราคม 2562

แบงก์ชาติเตรียมออกเกณฑ์คุมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ยกระดับมาตรฐาน คุ้มครองผู้บริโภค

 

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นหนึ่งในทางเลือกการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้น และจำนวนผู้ประกอบการก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ จึงทำให้ปัจจุบันยังมีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่ต่างกัน ทั้งในด้านอัตราดอกเบี้ยและการให้บริการ

เกณฑ์การกำกับดูแลที่ออกมานี้ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการ คุ้มครองผู้ใช้บริการ และช่วยบรรเทาปัญหาสินเชื่อนอกระบบได้ครับ

และในวันนี้ (25 ม.ค. 62) แบงก์ชาติได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและผู้ที่สนใจเข้ารับฟังหลักเกณฑ์การกำกับดูแลก่อนนำออกใช้ โดยรายละเอียดที่สำคัญมี 2 ส่วนดังนี้

1. การคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่เป็นธรรม

-ผู้ประกอบธุรกิจสามารถคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

-กรณีที่ผู้กู้ต้องการชำระเงินกู้ก่อนกำหนด ห้ามคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

-กรณีที่มีการขายทอดตลาดรถ ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินส่วนต่างที่เหลือกับผู้กู้อย่างเหมะสม

- ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลชัดเจนตรงไปตรงมาและเพียงพอ เพื่อให้ผู้กู้ใช้ประกอบการตัดสิน

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

- กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด

- ผู้ประกอบการต้องมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึ้นไป หากปัจจุบันยังไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเพิ่มทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากมีประกาศตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อประกาศของแบงก์ชาติมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจภายใน 60 วัน ครับ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง BOT พระสยาม Magazine


แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
                Bank of Thailand