21 เมษายน 2565

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ จัดทำ VDO สร้างความรู้ก่อนกู้เงินให้ประชาชน ป้องกันการตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล นายก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซา อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน และอาจทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาหรือฟื้นฟูกิจการของตนเอง ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการเงินกับประชาชน จึงได้จัดทำสื่อ VDO ชุด “3 ข้อต้องรู้ ก่อนกู้เงิน” โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้ 1.ความแตกต่างของการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและแบบคงที่ 2.สิทธิในการได้รับเอกสารคู่สัญญาและหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง และ 3.การเลือกรับบริการจากบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถในระบบที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ซึ่งการจัดทำ VDO ชุดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจก่อนการกู้เงิน และเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย สำหรับผู้สนใจรับชม VDO ได้ที่ช่องทาง YouTube สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ VTLA