14 กันยายน 2565

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ได้รับเกียรติจาก ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืน”

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรวุฒิ พฤกษ์บำรุง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเนื้อหาความเป็นมา เหตุผล และแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ทางการเงินไทยรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้บริษัทสมาชิกที่ประกอบธุรกิจสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการแข่งขัน เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการพัฒนาด้านนวัตกรรม และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้บริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถสามารถปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ สร้างการเติบโต ควบคู่การเป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐานให้กับประชาชน เพื่อช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบริษัทสมาชิกที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ มากกว่า 100 คน การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ online เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับผู้สนใจเยี่ยมชมรายละเอียดสมาคมฯ เพิ่มเติม หรือสมัครสมาชิกได้ที่ www.vtla.or.th หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จัดตั้งขึ้นในปี 2561 ปัจจุบันมีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 12 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 10,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ล้านราย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นทางเลือกให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ มีมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส และยังเป็นการลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย