18 มกราคม 2567

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ สนับสนุน แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม ของ ธปท. ชี้ช่วยยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ พร้อมช่วยแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังให้ประชาชน

         นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ นายก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA กล่าวว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับและผู้ประกอบการ Non-Bank ภายใต้การกำกับในช่วงที่ผ่านมา เพื่อสร้างหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ภาครัฐและผู้ประกอบการสถาบันการเงินต่างๆ เห็นร่วมกัน เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงินในระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งครอบคลุม 8 ด้าน ดังนี้ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2.การโฆษณา 3.กระบวนการขาย 4.การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ (affordability) 5.การส่งเสริมวินัยและการบริหารจัดการทางการเงินในช่วงเป็นหนี้ 6.การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt) 7.การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ 8.การดำเนินการตามกฎหมายและการโอนขายหนี้ไปยังเจ้าหนี้รายอื่น โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ สมาชิกทุกรายของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ มีความยินดีที่เห็นหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกมานำมาบังคับใช้และพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่สมาชิกของสมาคมได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทางสมาคมฯ เชื่อว่าหลักเกณฑ์นี้จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังให้กับประชาชนตามเป้าหมายของ ธปท. ได้ นอกจากนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมฯ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน และเป็นธรรม พร้อมเป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย (underbanked) กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ชัดเจน และอาจไม่มีทางเลือกในการใช้บริการกับสถาบันการเงินทั่วไปได้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถได้เป็นอย่างดี

          สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนรวม 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 หรือเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vtla.or.th