20 กรกฎาคม 2564

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ร่วมมือแบงก์ชาติ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกหนี้ในพื้นที่ควบคุม 13 จังหวัด

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล นายกสมาคม กล่าวว่า จากการที่ภาครัฐมีมาตรการยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น สมาชิกสมาคมฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมดังกล่าว จึงร่วมมือกันสนับสนุนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของภาครัฐ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดังต่อไปนี้
1. ลูกหนี้ที่ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ 13 จังหวัด และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสั่งปิดกิจการโดยคำสั่งของรัฐ
2. ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและมีความประสงค์จะต้องติดต่อขอรับความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสมาชิกผู้ประกอบการแต่ละราย และสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมซึ่งยังคงสามารถประกอบกิจการแต่รายได้ลดลง เนื่องมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฯ ยังคงสานต่อนโยบายที่มีอยู่เดิมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่ลูกหนี้แต่ละรายเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน ขอให้ลูกหนี้ติดต่อสมาชิกสมาคมฯ

แต่ละรายโดยตรง สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA มีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคาร (Under Banked) ได้ ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลสมาคมฯ หรือสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ www.vtla.or.th

รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ:
1. บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
2. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
4. บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด
5. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ลิสซิ่งทรัพย์สยาม จำกัด
7. บริษัท ศักดิ์สยาม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
9. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
10. บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ได้จากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย