ประกาศที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
Download
15 เม.ย. 2564
แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
15 เม.ย. 2564
แนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) ในการให้บริการทางการเงิน
15 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
1