ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มาตรการสนับสนุนมาตรการผ่อนผัน

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
Download
15 เม.ย. 2564
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
15 เม.ย. 2564
การผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19
1