ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มาตรการขอความร่วมมือ

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
Download
15 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินเพื่อเผยแพร่ทาง BOT Website
15 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
15 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนป้องกันการโทรขายรบกวนและทวงถามหนี้นอกเวลา
15 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระ ทบจากเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
15 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหลัก
15 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก
1