06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถ ผนึกกำลังจัดตั้งสมาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถประเทศไทย

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี (ที่ 5 จากขวา) อุปนายก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จึงร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA (Vehicle Title Loan Trade Association) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถให้มีความแข็งแรง และโปร่งใส พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการสร้างเสถียรภาพของธุรกิจนี้ โดยเน้นประโยชน์ไปที่ประชาชนคนไทยสามารถหลีกเลี่ยงการกู้ยืมแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถถือเป็นทางเลือกที่สำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารได้ (Under Bank) และยังมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย โดยปีที่ผ่านมา มียอดอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถรวมกันทั้งอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าสินเชื่อทะเบียนรถเป็นโอกาส และทางเลือกด้านการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มียานพาหนะ

 

ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถรายอื่นๆ ที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน สนใจสมัครสมาชิกสมาคม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.vtla.or.th หรือติดต่อโทร 065-919-0644